Publicacións

50 premios destinados ao financiamento da compra dun

Prazo: 31/10/2011 A Universidade de Vigo convoca 50 premios destinados ao financiamento da compra dun "Tablet PC". Poderá solicitar estas axudas o alumnado da Universidade de Vigo que: -Obteña premio extraordinario de bacharelato da Xunta no curso 2010/11. -Terse clasificado en calquera das fases autonómicas, nacional ou internacional dalgunha das Olimpiadas Científicas no curso 2010/11. -Acreditar unha puntuación igual ou superior a 8,5 puntos na valoración do expedente académico no bacharelato. -Acreditar unha puntuación igual ou superior a 9 puntos na valoración do expedente académico no ciclo superior de FP. Requisitos: -Matricularse por primeira vez no curso académico 2011/12 en calquera das titulacións oficiais de grao impartidas pola Universidade de Vigo. -Ter finalizado os estudos de bacharelato ou ciclo superior de FP no curso 2010/11

Premios extraordinarios ESO

20 premios de 750 € O alumnado que obteña o premio extraordinario recibirá un diploma acreditativo e o/a secretario/a do centro educativo onde estea depositado o expediente académico anotará nel a distinción. Requisitos: Ter cursado durante o curso 2010-2011 cuarto curso de educación secundaria obrigatoria no réxime ordinario en calquera dos centros da Comunidade Autónoma de Galicia. A media das cualificacións dos alumnos e alumnas solicitantes debe ser igual ou superior a 9 puntos. Esta nota media será a media aritmética das cualificacións en todas as materias dos catro cursos da etapa. A media aritmética das cualificacións da etapa expresarase con dous decimais, redondeada á centésima máis próxima e en caso de equidistancia á superior, e deberá reflectirse na certificación académica á que se fai referencia no a...

PREMIADOS NO CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

PREMIADOS NAS DIFERENTES CATEGORÍAS XUVENIL 1º premio na categoría “Novos ollos ven un novo rural” para “O rural como o de antes”  de Uxia Outón Regueiro co lema: “70”. 2º premio na categoría “Novos ollos ven un novo rural” para “Muiño”  de Mónica García Magdalena co lema: 24 1º premio na categoría “A viña e o viño, cultura e tradición en Barro”  para “Xa é hora de mirar pola ventá” de Uxia Outón Regueiro co lema: “71” 2º premio na categoría “A viña e o viño, cultura e tradición en Barro”  para “Sen título” de Eva Cancela Rodríguez- Fátima Torres Martínez co lema: “78”. ADULTOS 1º premio na categoría “Novos ollos ven un nov...

Concurso de Cómics

http://comicsencornella.blogspot.com/   PRAZO: ata o 8 de julio

Premios A.Q.A de Pintura Rápida

http://www.ayto-albolote.com/ PRAZO: 7 de maio, entre as 8h e as 11h