Publicacións

AUXILIAR DE TURISMO PARA NIGRAN

Prazo: 22/11/2011 Convocatoria de selección dun/ha auxiliar de turismo para a xestión administrativa e atención do proxecto Proder II de "Rehabilitación integral de Chandebrito" con carácter de persoal laboral temporal.  O contrato será laboral temporal por obra ou servizo determinado con duración ata o 17 de decembro de 2013.  O número de horas semanais de traballo serán 40 cunha retribución de 1267,34 euros brutos/mes.  Requisitos: ciclo superior de información e comercializaciín turística ou estudos superiores na rama turística (diplomado en turismo)  Prazo: 10 días hábiles seguintes á publicación no BOP  Máis información: BOP 10/11/2011

1 praza de oficial de obras e mantemento para o porto de Vilagarcía.

Prazo: 05/12/2011 Requisitos: Ter a nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007 do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público. Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas. Ter capacidade para contratar a prestación do seu traballo, de acordo co previsto no artigo 7 do Estatuto dos Traballadores. Estar en posesión do título de: Graduado en Educación Secundaria, Formación Profesional de Grao Medio ou outros equivalentes ou superiores. Estar en posesión do permiso de condución da clase B. No suposto de ser o candidato seleccionado deberase estar inscrito como desempregado na Oficina de Emprego previo á formalización do contrato. Mais información: Autoridad Portuaria de Vilagarcía http://www.portovilagarcia.es/castellano/basesmantenimiento.htm  Bases DOG: 14-11-2011

A Deputación Provincial de Pontevedra convoca procesos selectivos para cubrir vacantes no cadro de p

Prazo: 28/11/2011 Prazas: 1 praza de técnico de administración xeral (reservada a persoas con discapacidade). 1 praza de técnico medio de administración de persoal. 1 praza de enxeñeiro técnico informático de xestión. 1 praza de enxeñeiro técnico agrónomo. 4 prazas de técnico auxiliar educación diurna. 1 praza de técnico auxiliar recursos humanos. 1 praza de corrector de probas. 2 prazas de programador. 1 praza de técnico auxiliar fiscalización. 1 praza de administrativo admón. xeral. 6 prazas de auxiliar de admón. xeral. 1 praza de auxiliar de admón. xeral (reservada a persoas con discapacidade). 1 praza de encargado de cociña. 1 praza de auxiliar informático. 1 praza de auxiliar de campo. 2 postos de traballo de operario de servizos varios a tempo parcial (reservados a persoas con discapacidade). Re...

Probas habilitación persoal de control de acceso a espectáculos públicos

Prazo: 20 días naturais seguintes á publicación no DOG Probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas. As probas rexeranse polo establecido nesta resolución e nas bases xerais recollidas na Orde do 21 de abril de 2010 (DOG número 78 do 28 de abril).  Máis información:na OMIX de Barro ou no  DOG 03/11/2011  

Apertura prazo listas diferentes categorías Sergas

 Prazo:  ata 30/11/ 2011 Abriuse o prazo para a inscrición das persoas aspirantes interesadas en presentar a súa solicitude nas listas que se confeccionen en aplicación do pacto de selección temporal de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde (DOG 09/05/2011), para o acceso ás vinculacións temporais neste organismo, nas seguintes categorías de persoal: 1.Técnico superior en anatomía patolóxica e citoloxía 2.Técnico superior en radioterapia 3.Técnico superior en hixiene bucodental 4.Técnico superior en imaxe para o diagnóstico clínico (antes TER) 5.Técnico superior en laboratorio de diagnóstico clínico Meritos nesta primeira xeración de listas serán os causados ata o día 15 de novembro de 2011, coa puntuación e número de orde que resulte da aplicación dos baremos...