Publicacións

recoñecemento das competencias profesionais.

Prazo:16/04/2012. Unidades de competencia convocadas: - Construir a cobertura con tella e lousa. - Organizar traballos de cubertas e impermeabilizacións. - Controlar a nivel básico riscos en construción Lugar: Asociación Nacional de Colocadores de Pizarra. Rúa Constitución 15, baixo. O Barco de Valdeorras (Ourense). Tel. 988 32 53 07 Requisitos:   - Nacionalidade española; atoparse incluído, como residente comunitario ou familiar deste, no ámbito de aplicación do Real decreto 240/2007, do 16 de febreiro, sobre entrada, libre circulación e residencia en España de cidadáns da UE; ou ser titular dunha autorización de residencia en España. - Ter 20 anos cumpridos no momento de realizar a inscrición. - Ter experiencia laboral e/ou formación non formal relacionada coas competencias profesionais que se queren acreditar: -- No caso d...

Apertura do prazo de inscrición en diversas categorías sanitarias do Sergas.

Prazo 1ª xeración de listas até 26/04/2012. Requisitos: Nacionalidade española, dalgún dos demais Estados membros da Unión Europea ou dalgún Estado no que sexa de aplicación a libre circulación de traballadores/as. Ter cumpridos os 16 anos de idade e non exceder da idade de xubilación forzosa.   Lista de técnico/a superior en Prevención de Riscos Laborais: Título universitario de grao, Licenciado/a ou Enxeñeiro/a ou arquitecto/a. Formación complementaria: Formación acreditada nas tres disciplinas: seguridade no traballo, hixiene industrial e ergonomía e psicosocioloxía aplicada. Lista de técnico/a de grao medio en Prevención de Riscos Laborais: Título universitario de grao, Diplomado/a universitario/a ou equivalente ou Enxeñeiro/a técnico/a ou arquitecto/a técnico/a. Formación complementari...

Bolsa de colaboración na oficina de turismo de Ponte Caldelas

Prazo: 5 días hábiles seguintes á publicación do anuncio (18/03/2012) Duración: 6 horas diarias durante 173 días e cunha dotación de 45 euros por día de realización das tarefas de información turística, sendo obxecto da correspondente retención do rendemento ó traballo e da deducción da Seguridade Social, estipuladas legalmente.  Requisitos: •    Diplomado en turismo, graduado en turismo ou técnico superior de información e comercialización turística  •    A titulación deberá ser, cando menos, obtida no ano 2003 ou con posterioridade a esta data •    Non poderán optar á condición de bolseiro/a quenes teñan disfrutado de máis de 2 anos de cotización por formación •    Non poderán optar &aa...

Bolsa de colaboración para a oficina de turismo de Covelo 2012.

Prazo: 5 días hábiles seguintes á publicación do anuncio (16/03/2012) Duración: 6 horas diarias durante 134 días repartidos ó longo do ano 2012 cunha dotación de 45 euros por día.  Requisitos: •    Diplomado en turismo ou técnico superior de información e comercialización turística •    A titulación deberá ser, cando menos, obtida no ano 2003 ou con posterioridade a esta data    Máis información: www.concellodecovelo.es

Interinos musica e artes escénicas

 Prazo: 10 días naturais seguintes á publicación no  DOG 06/03/2012 Contido: Anuncio do 15 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo de profesores de música e artes escénicas, nas especialidades de fundamentos de composición e tuba.  Requisitos: •Estar en posesión da titulación que se sinala no punto primeiro da convocatoria •Ter superado o curso Celga 4 de lingua galega ou validación equivalente Mais información na OMIX de Barro. 986714806