Publicacións

Proceso selectivo para o ingreso no corpo de xestión de Administración da Xunta de Galicia, subgrupo

Requisitos: . Para acceso libre: a) Ter a nacionalidade española ou ser nacional dalgún dos estados membros da Unión Europea. b) Ser nacional dalgún Estado en que, en virtude dos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores/as. c) Tamén poderán participar, calquera que sexa a súa nacionalidade, os cónxuxes dos españois e dos nacionais doutros estados membros da Unión Europea, sempre que non estean separados de dereito. En iguais condicións poderán participar os/as os seus descendentes e os/as do seu cónxuxe sempre que non estean separados de dereito, sexan menores de vinte e un anos ou maiores de dítaa idade dependentes. d) Idade: ter cumprimentos dezaseis anos e non exceder a idade máxima de xubilación forzosa. c)Titulación: estar en po...

159 prazas que se asignarán polo sistema de concurso oposición para o ingreso nos centros docentes m

Data: Dende o 03/06/2012 ata o 18/06/2012. Requisitos: . Nacionalidade: Española, agás para o acceso como militar de complemento, á Escala de Oficiais do Corpo Militar de Sanidade, especialidade fundamental Medicina. . Ter cumprimentos ou cumprir no ano da presente convocatoria os dezaoito (18) anos e non cumprir nin ter cumprido no ano 2012, a idade que se determina, para cada caso. . Nivel de estudos ou titulación requirida para o acceso á Escala e Corpo correspondente... O ingreso nos centros docentes militares de formación, mediante a forma de ingreso directo ou promoción, efectuarase polo sistema de concurso-oposición. Máis información: Ministerio de Defensa Tlf.: 91 395 50 00  http://www.defensa.gob.es/ Publicación: BOE 02-06-2012

Selección e contratación de persoal temporal Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S. a.

  Aclaración sobre as listas do SEAGA este é un aviso para a xente que se inscribiu nas listas previas e agora están convocandose as probas para as diferentes categorías (probas físicas, de ordenadores, etc.) tendes que estar atentos na páxina web do SEAGA para os diferentes procesos. Enlace: Bases convocatoria Categorías profesionais de enxeñeiro de montes, enxeñeiro técnico forestal, capataz, xefe de brigada, peón especialista, peón, oficial administrativo e auxiliar administrativo. Prazas: Listas previas Ingeniero de Montes Listas previas ingeniero técnico forestal Listas previas capataz Listas previas jefe de brigada Listas previas peón especialista Listas previas peón Listas previas oficial administrativo Listas previas auxiliar administrativo Información: Empresa Pública de Servici...

Selección de 24 monitores guia

Selección monitores-guía das Reservas da Biosfera Terras do Miño e Os Ancares Lucenses A DEPUTACIÓN DE LUGO COMEZA A SELECCIÓN DE 24 MONITORES-GUÍA DAS RESERVAS DA BIOSFERA DE TERRAS DO MIÑO E OS ANCARES LUCENSES, MONTES DE CERVANTES, NAVIA E BECERREÁ: http://www.deputacionlugo.org/formulariosDeputacion/index.html PRAZO: luns 23 de abril – domingo 29 de abril (incluídos)

Apertura do prazo de inscrición en mais categorías sanitarias do Sergas.

1ª xeración de listas até 26/04/2012. Requisitos: - Para a primeira xeración de listas, poderanse formalizar as solicitudes desde o 27 de marzo ata o 26 de abril de 2012. - Unha vez xeradas as primeiras listas, a inscrición será aberta e permanente. - Nacionalidade española, dalgún dos demais Estados membros da Unión Europea ou nacional dalgún Estado no que sexa de aplicación a libre circulación de traballadores/as. - Ter cumpridos os 16 anos de idade e non exceder da idade de xubilación forzosa.    Lista de enfermeiro/a e lista de enfermeiro/a da Fundación Pública Urxencias Sanitarias-061: Grao en enfermaría, Título de diplomado universitario en Enfermaría ou Axudante Técnico Sanitario. Lista de enfermeiro/a especialista en obstetricia-xinecoloxía (matrón/matroa): Grao en Enfermaría, T&iac...