Publicacións

Enxeñeiro Técnico

O concello de Vigo, Xerencia Municipal de Urbanismo, convoca oposición para a provisión da praza de Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas. Prazo: ata o 01/07/2013 Requisitos: Ter nacionalidade española ou atoparse comprendido no eido de aplicación do artigo 57 da Lei 7/2007 do estatuto do empregado público. Ter cumprido 16 anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa. Título oficial de Enxeñeiro técnico de Obras Públicas. Mais información: BOP Pontevedra 15-05-2012 BOP Pontevedra 19-06-2012 (corrección de erros) DOG 28-06-2012 BOE 11-06-2013

Empleo en Europa

Consulta as ofertas de emprego para Europa pinchando aquí. OFERTAS DE EMPLEO: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Noruega, Reino Unido, Suecia, Suiza. Mais información no oficina de información xuvenil de Barro. 986714806.

Prazas docentes universitarios

Aquí podedes consultar as taxas de examen e os requisitos que precisades: RESOLUCIÓN do 13 de xuño de 2012 pola que se convoca concurso de acceso a prazas de corpos docentes universitarios.

funcionario interino do Corpo Facultativo de Sanidade Penitenciaria e do Corpo de Enfermeiros de Ins

O Ministerio do Interior convoca proceso selectivo para a selección e nomeamento de persoal funcionario interino do Corpo Facultativo de Sanidade Penitenciaria e do Corpo de Enfermeiros de Institucións Penitenciarias. Prazo: Dende o 18/06/2012 ata o 06/07/2012. Requisitos: Nacionalidade española, dalgún dos Estados membros da Unión Europea ou persoas incluídas no ámbito de aplicación dos Tratados nos que sexa de aplicación a libre circulación de traballadores. Ter cumprimentos 16 anos e non ter alcanzado a idade de xubilación forzosa. Para médicos: Licenciado en Medicina e Cirurxía e ter a especialidade de Medicina de Familia ou Medicina Interna. Para enfermeiros: Diplomado Universitario ou grao en Enfermaría. Mais información:  http://www.interior.gob.es/procesos-selectivos-10/cuerpos-de-instituciones-penitenciarias-254/funcionarios-interinos-del-cuerpo-facu...

Cursos AFD Pontevedra

Podes consultar os curso AFD para desempregados que se van a realizar na Provincia de Pontevedra.