Publicacións

Portal de emprego

Novo portal de emprego "empléate". 

OFERTA EMPREGO PROFESORES SECUNDARIA

Aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014. Corpo de profesores de ensino secundario: 117. Distribución das prazas da oferta de emprego As prazas distribuíranse entre o sistema de ingreso libre e a promoción interna do seguinte xeito: a) Sistema de ingreso libre: 93. b) Sistema de acceso desde os corpos docentes clasificados no subgrupo A2: 24. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140226/AnuncioG0164-180214-0003_gl.html

PLAN DE PRÁCTICAS LABORAIS EN EMPRESAS DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS: 283 BOLSAS IMPORTE/MES: 800 € PARA CICLOS SUPERIORES: 126 BOLSAS IMPORTE/MES: 700 € PARA CICLOS MEDIOS: 15 BOLSAS IMPORTE/MES: 600 € DURACIÓN: 1 ANO PRAZO DE PRESENTACIÓN: 10 DÍAS HÁBILES DO 31 DE OUTUBRO AO 12 DE NOVEMBRO DE 2013 LUGAR DE PRESENTACIÓN: REXISTRO XERAL DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA. DATA DE INCORPORACIÓN: 30 DE DECEMBRO DE 2013 Mais información na páxina web da Deputación de Pontevedra depo.es  Formulario Declaración xurada Empresas e titulacións    

Prazas de interinidades e substitucións.

Prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia en varias especialidades dos corpos de PES, PT, EOI, CMUS, artes escénicas e mestres de taller de artes plásticas e deseño. Anuncio do 30 de setembro de 2013, da Dirección Xeral de centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia nos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas e mestres de taller de artes plásticas e deseño nas especialidades que se especifican no punto primeiro do anuncio. Prazo: 10 días naturais seguintes á publicación no DOG Máis información: DOG 17/10/2013  (pincha e consulta os diferentes links, no primeiro "Anuncio" sae a...

Socorristas para Baiona

Socorristas Relación laboral: Laboral temporal Data publicación prensa: 14 de junio de 2013 Atlántico Diario Data límite presentación de solicitudes: 21 de junio de 2013 Documentos e formularios vinculados: BASES INSTANCIA    Facilitan más información: Mancomunidad del Val Miñor Ventura Misa, 19 - 36300 Baiona Tfno. 986 358 472