Publicacións

6 prazas do corpo de xestión da Administración da Xunta de Galicia, subgrupo A2, escala de xestión e

 

20 prazas do corpo superior da Administración da Xunta de Galicia, subgrupo A1, polo sistema de acce

Prazo:19/08/2011 Estar en posesión ou en condición de obter o título de licenciada/o universitaria/o, arquitecta/o, enxeñeira/o ou grao. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro deberase estar en posesión da credencial que acredite a súa homologación ou validación, de ser o caso. Mais información na OMIX de Barro ou noDOG: 26-07-2011 Apliación prazo: DOG 08-08-2011:  Centro Informático CIXTEC Tel. 981 54 13 00, de 8.30 a 20.00 horas, de luns a venres e os sábados das 10.00 ás 14.00 horas

4 prazas do corpo superior da Administración da Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala de letrados, p

Prazo: 18/08/2011 Titulación: estar en posesión ou en condición de obter o título universitario de licenciado en dereito ou de grao en dereito. Mais información na OMIX de Barro ou no : DOG: 26-07-2011 DOG: 04-08-2011 Ampliación prazo DOG:08-08-2011Centro Informático CIXTEC no número 981 54 13 00, das 8.30 ás 20.00 horas, de luns a venres, e os sábados das 10.00 ás 14.00 horas.

11 prazas do corpo superior de Administración da Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala de sistemas e

Prazo: 18/08/2011 Estar en posesión ou en condición de obter o título de licenciado/a universitario/a, arquitecto/a, enxeñeiro/a ou grao. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro deberase estar en posesión da credencial que acredite a súa homologación ou validación, de ser o caso. Mais información na OMIX de Barro ou no: DOG: 26-07-2011 Ampliación prazo DOG: 08-08-2011 CIXTEC Tel. 981 54 13 00, das 8.30 ás 20.00 horas, de luns a venres e os sábados das 10.00 ás 14.00 horas

1 praza de administrativo e 1 operario de servizos

Prazo: 29/08/2011 OPERARIO DE SERVIZOS: - Ser cidadán español ou atoparse comprendido no eido de aplicación do artigo 57 da Lei 7/2007 do Estatuto Básico do Empregado Público. - Ter cumpridos 16 anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa. - Estar en posesión do certificado de escolaridade. ADMINISTRATIVO: - Ser cidadán español ou atoparse comprendido no eido de aplicación do artigo 57 da Lei 7/2007 do Estatuto Básico do Empregado Público. - Ter cumpridos 16 anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa. - Estar en posesión do título de bacharelato, Formación Profesional de segundo grado ou equivalente. No caso de equivalencia ou homologación deberá xustificarse con certificado expedido polo organismo competente para establecelas. Mais información na OMIX de Barro ou na web: http:/...