Publicacións

Listas de contratación temporal Xunta

Prazo de presentación de instancias: abrangue do 1 de marzo ao 15 de xullo de cada ano. Aqueles que desexen inscribirse nas listas de contratación temporal poderán facelo sempre que cumpran os requisitos da lista correspondente (titulación, coñecemento do galego e os demais que estableza en cada caso a correspondente resolución de apertura da lista). Naquelas listas que se atopen pechadas, só poderán inscribirse aqueles que teñan servizos prestados ou exercicios aprobados do último proceso selectivo. Os documentos que deberán presentar os interesados son os seguintes: Solicitude de inscrición debidamente cuberta. Impreso do pago da taxa. Certificado debidamente compulsado do grao de coñecemento do idioma galego. Fotocopia do DNI. Fotocopia debidamente compulsada que acredita a titulación requirida e os demais requisitos da list...

Profesores escolas idiomas e formación profesional

Prazas de interinidades e substitucións no corpo de PT de Formación Profesional e EOI nas especialidades de: Instalacións electrotécnicas Procesos comerciais Procesos de xestión administrativa Italiano O prazo para presentar a instancia de solicitude, así como a documentación xustificativa dos requisitos mínimos exixidos e dos méritos alegados para a súa baremación, será de dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia Mais información: http://www.edu.xunta.es/web/node/13832 Anuncio do 21 de novembro de 2014 (DOG) Modelo de solicitude...

Profesionales para sus centros geriátricos

Entrevista 18 Y 19 de Noviembre 2014 en Zaragoza Interpares busca profesionales para sus centros geriátricos. Tareas y competencias necesarias para el puesto – Aplicar las técnicas de atención especializada a ancianos y enfermos – Conocer los cuidados psicológicos de los necesitados – Conocer las condiciones sanitarias del entorno del paciente y del material sanitario – Compresión interpersonal a los inquilinos y en el equipo laboral. – Profesionalidad y honestidad. Orientación siempre al anciano o al joven en trauma, realizar los cuidados terapéuticos, aplicar las instrucciones del médico – Trabajo en equipo y cooperación en especial con la/el Supervisor del Área. – A ser posible mínimo un año de experiencia laboral y referencias comprobables. Disponibilidad en turnos – Conocimientos básicos de alemán para el inici...

Convocatori Deputación Pontevedra

DOG 16 de outubro 2014 Convocatoria para cubrir varias prazas vacantes no cadro de persoal funcionario, incluídas na oferta de emprego público de 2014. No Boletín Oficial da provincia nº 181, do 19 de setembro de 2014, publicáronse as bases xerais e específicas de varios procesos selectivos convocados para cubrir as seguintes prazas vacantes no cadro de persoal funcionario da Deputación Provincial de Pontevedra, incluídas na oferta de emprego público 2014: – Unha praza de informático técnico de sistemas, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase técnico superior, e integrada no grupo A1, por quenda de promoción interna. – Unha praza de técnico de xestión de persoal, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase técnico superior, e integrada no grupo A1,...

Portal de emprego internacional

 Para traballar en empresas españolas internacionalizadas ou en empresas locais demandantes do seu perfil. (Pincha)  Coñeza as ofertas dispoñibles.