Publicacións

Axudas para proxectos de Inclusión social e laboral de persoas con discapacidade

Líneas de actuación prioritarias: - Favorecer el desarrollo personal y social de las personas con discapacidad. - Fomentar y consolidar proyectos de integración laboral. - Promover el apoyo psicosocial en el entorno familiar Beneficiario: Entidades sin ánimo de lucro domiciliadas en territorio español Fecha de inicio: 17.01.2008 Termina el plazo: 10.02.2008 Plazo: 10 de febrero de 2008 Entidad: Obra Social La Caixa

Axuda a Asociacións de Interese Público e Social 2008

Convocatoria de Axuda a Asociacions de Interese Público e Social 2008 Los proyectos presentados a esta Convocatoria deberán atender a los siguientes colectivos y encuadrarse en las siguientes tipologías: a) COLECTIVOS: 1. Personas mayores (incluidas enfermedades asociadas al envejecimiento: Alzheimer, Parkinson, etc.). 2. Personas con discapacidad psíquica, física, sensorial u orgánica o con enfermedades que provoquen dependencia. 3. Personas en situación de riesgo de exclusión social (juventud y menores en riesgo social, población reclusa y ex-reclusa, personas con adicciones o ex-adictas, víctimas de la violencia de género, minorías étnicas, etc.). b) TIPOLOGÍAS: 1. Acogida y atención a la dependencia (ya sea a domicilio o en Centros de Día, Centros de Noche, Pisos Tutelados, Residencias u otro tipo de recursos similares). 2. Educación y promoción del envejecimiento activo y saludable. 3. Formación ocupacional y fomento del empleo. 4. Proyectos de rehabilitación y rein...

Axudas activiades culturais que organicen persoas xurídicas sen fin de lucro

Axudas económicas para promover, fomentar e difundir aquelas actividades culturais que organicen as persoas xurídicas sen fin de lucro no seu ámbito territorial e, excepcionalmente, fóra deste, cando teñan relevancia para os intereses provinciais, durante o exercicio actual, así como as destinadas a recuperar o patrimonio provincial: tradicional, histórico, folclórico, arquitectónico, etnográfico, lingüístico, etc., sendo prioritarias nesta convocatoria as accóns tendentes a mellorar a calidade de todas as manifestacións culturais contribuíndo á modernización e recuperación da nosa cultura así como as tendentes a xerar beneficios no seu contorno. Beneficiario: Poderán solicitar estas axudas as persoas físicas e xurídicas, que reúnan os seguintes requisitos: 1. Carecer de fins de lucro (Acreditándose en declaración responsable do representante). 2. Desenvolver as súas actividades no ámbito territorial da provincia de Pontevedra ou sobre temas de interese para a provincia 3. No...

Subvencións para escolas obradoiro e casas de oficios

Os programas de escolas obradoiro, casas de oficios e obradoiros de emprego configúranse como programas mixtos de emprego e formación que teñen por finalidade mellorar a ocupabilidade das persoas desempregadas, mediante a realización de obras ou servizos de interese xeral e social que posibiliten ao alumnado traballador a realización dun traballo efectivo que, xunto coa formación profesional ocupacional recibida, relacionada directamente co dito traballo, procure a súa cualificación profesional e favoreza a súa inserción laboral. A programación das escolas obradoiro, casas de oficios e obradoiros de emprego integrarase, na medida do posible e conforme os itinerarios de inserción profesional que se definan, en plans integrais de emprego que dean resposta ás demandas do mercado de traballo e sexan capaces de activar o desenvolvemento territorial, xerar riqueza e, consecuentemente, postos de traballo. Beneficiario: Os proxectos de escolas obradoiro, casas de oficios e obrad...

Axudas funcionamento federacións, coordinadoras ou agrupacións de asociacións de vecíños

Convócanse subvencións en réxime de concorrencia competitiva en favor das confederacións, federacións, coordinadoras ou agrupacións de asociacións de veciños de Galicia, en diante entidades, con destino á programación e desenvolvemento durante o ano 2008 de actividades propias e gastos correntes de funcionamento. Estas entidades deberán, en todo caso, estar debidamente inscritas no Rexistro Central ou nos rexistros provinciais de asociacións da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, non sendo consideradas as solicitudes das entidades non inscritas e coa totalidade dos seus datos actualizados na data en que remate o prazo de presentación de solicitudes Publicación: DOG de 2 de xaneiro de 2008 Data de inicio: 02.01.2008 Remata o prazo: 02.02.2008 Prazo: 1 mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Entidade: Xunta de Galicia