Publicacións

Axudas concicliación

Axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores que se acollan á redución da súa xornada de traballo, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016. Prazo de presentación: 01/04/2016 - 30/04/2016. Persoas beneficiarias 1. Poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas traballadoras que sexan homes ou familias monoparentais (homes ou mulleres) que, entre o 1 de xaneiro de 2015 e o 30 de abril de 2016 inclusive, teñan unha situación de redución da súa xornada de traballo para o coidado de fillos e fillas menores de tres anos, ou menores de 12 anos no suposto de que padezan unha discapacidade recoñecida de porcentaxe igual ou superior ao 33 %. No suposto de adopción ou de acollemento famili...

INICIATIVA XOVE

Prazo: Dende o 16/04/2014 ata o 15/05/2014 Requisitos: Áreas de atención prioritarias: -Iniciativa Xove Emprendedora: proxectos que lle permitan á mocidade concretar as súas ideas no ámbito do emprendemento e da empregabilidade. - Proxectos de fomento de actitudes creativas, innovadoras, participativas e de liderado da xuventude na súa comunidade e no seu contorno, así como de fomento da accesibilidade de mozos e mozas con discapacidade a actividades culturais e de lecer. - Proxectos que permitan a participación en experiencias de educación non formal en distintos campos. - Proxectos relacionados coa creación de espazos para a comunicación e coas novas tecnoloxías. - Proxectos que fomenten a participación e a dinamización das mulleres novas galegas para que colaboren activamente na toma de decisións, na xestión e na execución desde o asociacionis...

Pagamento único por fillo menor de 3 anos

Bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2014. Persoas beneficiarias 1. Poderán ser beneficiarias desta prestación aquelas persoas que teñan fillos ou fillas menores de tres anos en 1 de xaneiro de 2014 (nacidos entre o 2.1.2011 e o 1.1.2014, incluídos) e que, durante o ano 2012, nin elas nin ningunha das persoas que compoñen a unidade familiar estivesen obrigadas a presentar a declaración polo IRPF correspondente a este período, nin a presentasen de xeito voluntario aínda sen estar obrigadas a iso. No caso de fillos ou fillas adoptados/as ou acollidos/as entre o 31 de decembro de 2012 e o 31 de decembro de 2013, a prestación concederase durante os tres anos posteriores á data da resolución xudicial ou administrativa que a declare. 2. Nos supostos de nulidade, separa...

TALLER DE IDEAS - 3

Sabes o que é a Iniciativa Xove? Son propostas que fan: - Grupos informales de jóvenes que deseen realizar una iniciativa juvenil - Asociaciones juveniles y las entidades que le presten servicios a la juventud que carezcan de interés de lucro, y sus respectivas federaciones, siempre que, en el caso de estas últimas, el proyecto que presenten no sea el mismo que el de cada una de las asociaciones/entidades que las conforman. Esta información é da convocatoria de axudas do ano pasado http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130418/AnuncioCA05-110413-0006_es.html   Se tendes algunha idea que queirades realizar, no Concello de Barro a través da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado imos realizar un TALLER DE IDEAS, ao que poden vir asociacións, grupos de mozos/as, colectivos interesado en realizar proxectos de participación xuvenil, técnicos e público en xeral. Mai...

axudas de acción e promocion cultural correspondentes ao ano 2012.

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convoca axudas de acción e promocion cultural correspondentes ao ano 2012. Prazo: Dende o 19/06/2012 ata o 18/07/2012. Requisitos: As actividades deberán desenvolverse entre o 1 de xaneiro de 2012 e o 31 de marzo de 2013. Polo tanto os gastos deberán realizarse dentro deste período. Poderán ser beneficiarios das axudas as persoas xurídicas, de nacionalidade española, ou de calquera Estado membro da Unión Europea, ou dos Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo.   As persoas xurídicas non poderán ter ánimo de lucro e deberán estar legalmente constituídas á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes. Quedan excluídas: as persoas físicas, as Administracións Públicas, os seus organismos autónomos, as empres...