Publicacións

Bolsas postobrigatorios non universitarios

Prazo: Do 08/08/2014 ata 30/09/2014 - Para: Ensinos postobrigatorios e superiores non universitarios do sistema educativo español e con validez en todo o territorio nacional: a) Primeiro e segundo cursos de Bacharelato. b) Formación Profesional de Grao Medio e de Grao Superior. c) Ensinanzas Artísticas Profesionais. d) Ensinanzas Deportivas. e) Ensinanzas Artísticas superiores. f) Estudos relixiosos superiores. g) Estudos militares superiores. h) Estudos de idiomas realizados en Escolas Oficiais de titularidade das Administracións educativas, incluída a modalidade de distancia. i) Cursos de acceso e cursos de preparación para as probas de acceso á Formación Profesional e cursos de formación específicos para o acceso aos Ciclos Formativos de Grao Medio e de Grao Superior impartidos en centros públicos e en centros privados concertados que teñan autor...

Bolsas estudos postobligatorios

Prazo: Dende o 08/08/2014 ata o 15/10/2014 Requisitos: 1) Ensinanzas universitarias adaptadas ao Espazo Europeo de Educación Superior conducentes a títulos oficiais de Grao e de Máster. 2) Ensinanzas universitarias conducentes aos títulos oficiais de Licenciado, Enxeñeiro, Arquitecto, Diplomado, Mestre, Enxeñeiro Técnico e Arquitecto Técnico. 3) Curso de preparación para acceso á universidade de maiores de 25 anos impartido por universidades públicas. 4) Complementos de formación para acceso ou obtención do título de Máster e créditos complementarios para a obtención do título de Grao ou para proseguir estudos oficiais de licenciatura. Non se inclúen nesta convocatoria as bolsas para a realización de estudos correspondentes ao terceiro ciclo ou doutoramento, estudos de especialización nin títulos propios das...

Axudas para actividades de formación en linguas estranxeiras en Galicia

Prazo: Dende o 28/03/2014 ata o 28/04/2014 Duración: O período de realización destas actividades comprenderá desde a última semana do mes de xuño ata finais do mes de agosto de 2014. As datas concretas de realización das actividades daranse a coñecer coa publicación das listaxes definitivas do alumnado seleccionado. Prezo:As familias achegarán as cantidades que lles correspondan á empresa adxudicataria encargada da organización técnica da actividade, segundo as contías establecidas.   Requisitos: -Estar cursando 1º, 2º, 3º e 4º da educación secundaria obrigatoria; 1º ou 2º de bacharelato, en centros sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas de réxime xeral, durante o curso 2013/14, na Comunidade Autónoma de Galicia. - Ter superadas todas as áreas ou materias no curso 2012/13. - T...

Bolsas de turismo Deputación Pontevedra

 28 BOLSAS DE TURISMO A Deputación de Pontevedra convoca bolsas para a realización de labores de información turística nas oficinas de turismo municipais da provincia de Pontevedra. AQUIÍ ATOPAREDES A INSTANCIA DE SOLICITUDE: http://www.depo.es/plan-de-practica-laboral-2014/turismo

Axudas para estancias de prácticas formativas non remuneradas

Axudas para estancias de prácticas formativas non remuneradas que se realizarán en empresas de calquera Estado ou país estranxeiro, agás España, e proceder á súa convocatoria. Prazo de solicitude: ata 28/03/2014 Duración: 8 semanas (agás causa de forza maior debidamente xustificada segundo o establecido no último parágrafo do artigo 14), cun mínimo de 25 horas formativas semanais, e desenvolveranse no período comprendido entre o día seguinte ao da publicación da resolución definitiva de persoas beneficiarias e o 30 de outubro de 2014. A contía máxima por participante, por 8 semanas nos distintos países, é a indicada na táboa da convocatoria. Axudas incompatibles con calquera outro tipo de axudas ou bolsas de institucións públicas, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais, de...