Publicacións

Prazas para profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América e Canadá

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convoca prazas para profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América e Canadá para o curso académico 2015-2016. As prazas que se ofrecen están asignadas a centros educativos de Ensino Primario e Secundario, para impartir docencia a tempo completo. Prazo:Do 12/11/2014 ata o 26/11/2014 Requisitos: - Ter nacionalidade española. - Dominar o idioma inglés oral e escrito. - Non padecer enfermidade que imposibilite o exercicio da docencia. - Estar en posesión dalgunha das titulacións: - Mestres de calquera especialidade. - Licenciados en Filoloxía ou Tradución e Interpretación, con Máster que habilite para o exercicio da función docente ou equivalente - Licenciados ou graduados, en Filoloxía Inglesa ou Hispánica, con Máster que habilite para o exercicio da funció...

Premios Nacionais de Formación Profesional de grao superior

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convoca os Premios Nacionais de Formación Profesional de grao superior correspondentes ao curso 2012-2013. Prazo: Do 15/11/2014 ata o 15/12/2014 Requisitos: -  Por cada administración educativa e familia profesional de grao superior poderá concorrer un alumno que obtivese previamente Premio Extraordinario de Formación Profesional de grao superior convocado pola súa Comunidade Autónoma ou polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte no curso 2012-2013, nos seus respectivos ámbitos de competencia e que cumpra os seguintes requisitos: - Cursar e superar en centros docentes españois os estudos de Formación Profesional de grao superior, ben en réxime presencial ou en réxime a distancia. - Finalizar estes estudos no ano natural ao que se refira a correspondente convocatoria. - Obter cualificación final do ciclo forma...

Bolsas titulados superiores universitarios e formación profesional

Convocatoria bolsas para titulados superiores universitarios e en formación profesional en asuntos relacionados coa Unión Europea para o ano 2015 1. Obxecto Establécense as bases reguladoras e procédese á convocatoria de seis bolsas de formación, cinco dirixidas a licenciados ou posuidores de grao universitario e unha dirixida a técnicos superiores de formación profesional na área de Administración e Xestión para a realización de prácticas en asuntos europeos nas oficinas da Fundación Galicia Europa en Santiago de Compostela e Bruxelas durante o ano 2015. O obxectivo final destas bolsas é facilitar á mocidade galega a mobilidade e o acceso ao mercado laboral, ademais de ofrecerlle a posibilidade de traballar nun contorno multicultural e multilingüe. As bolsas para titulados universitarios teñen por obxecto que os beneficiarios poidan formarse en tem...

Becas de prácticas Santander

Becas Santander de Prácticas en PYMES. Santander CRUE CEPYME. España Descripción: Programa orientado a complementar la formación de los estudiantes de universidades españolas, acercándoles la realidad del ámbito profesional, ampliando sus conocimientos y favoreciendo su contacto con empresas que podrían facilitarles su inserción laboral. Destinatarios Candidatos: Estudiantes matriculados en universidades españolasparticipantes. Empresas: Autónomos, microempresas, y pequeñas y medianas empresas (PYME), ubicadas en el territorio español. Tipo: Prácticas Cuantía: 1.800 euros Duración de la beca: De 3 o 6 meses (Dependerá de la universidad de origen del becario) Gestión de la beca: Oficina de orientación y empleo (COIE) de cada Universidades participante. Cada universidad será la encargada de seleccionar, asig...

20 bolsas de estudo para alumnos da Escola deCanteiros

Escola deCanteiros de Pontevedra para o ano 2014. Prazo: Os aspirantes presentarán no Rexistro Xeral da Deputación Provincial, solicitude dirixida ó Ilmo.Sr. Presidente, no prazo comprendido entre a publicación desta convocatoria no BOP ata o 15 de Decembro do 2014. Documentación: a) Certificación de cualificacións obtidas nos últimos estudos, tanto os efectuados na propia Escola de Canteiros, coma calquera outro Centro de Ensinanza. b) Fotocopia da última declaración de Renda da unidade familiar ou certificación de haberes dos pais expedida polo Centro ou Empresa na que presten Servizos se non se fixesen declaración de Renda, que poderá substituirse por declaración xurada se traballan por conta propia e non efectuaron declaración de Renda. c) Fotocopia do Libro de Familia para acreditar o número de membros que a compoñen. Se a solicitude non...