Publicacións

OFERTA DE INSTALACIÓNS XUVENÍS

A Consellería de Traballo e Benestar é consciente de que as asociacións xuvenís e as entidades que desenvolven actividades para a xuventude, incluídos os centros educativos,  non sempre dispoñen dos medios e instalacións axeitadas para a execución do seu traballo. En consecuencia, co obxecto de facilitar á mocidade o acceso a instalacións xuvenís para o desenvolvemento de proxectos de educación non formal do seu interese e sen ánimo de lucro, regula mediante este procedemento de oferta concertada fóra do período ca Campaña de verán o réxime de utilización das súas instalacións xuvenís entre o 1 de marzo e o 14 de xuño de 2015.   OBXECTO Mediante o procedemento de oferta concertada fóra do período da Campaña de verán, a Consellería de Trabal...

ASOCIACIÓN XUVENIL

Necesitamos contar con persoas maiores de 14 anos e menores de 30, que voluntariamente deseen xuntarse e a sua finalidade pode ser moi diversa: dende as dirixidas o ocio e tempo libre, a cultura, o medio ambiente o deporte, ata as que defenden opcións políticas, sindicais, relixiosas, etc. Tendrá que ter fines de promoción, formación, integración social o utilización do tempo libre sin ánimo de lucro. Os menores de 14 anos e os maiores de 30 poden pertencer a unha asociación xuvenil, pero non con pleno dereito; poderán participar nas reuniones con voz pero sen voto e non poderán pertencer os órganos directivos. O segundo paso es redactar un Acta Fundacional : na que se especificarán os fins da asociación (que logo seflejaranse máis ampliamente nos estatutos), así como o listado de membros fundadores (por o menos tres) con seu nome, apelidos. O Acta presenta...