TÉCNICO DE EMPREGO PARA CAMBADOS.

Prazo: 25 /11/2011


Convocatoria de selección para proveer transitoriamente un posto de traballo de técnico de emprego vacante por baixa por maternidade.
 A selección dos/as aspirantes realizarase en dúas fases: concurso de méritos e entrevista persoal
 Requisitos: Posuír a titulación de diplomado/a en relación laborais
 Prazo: 10 días naturais seguintes á publicación no BOP
 Máis información: BOP 15/11/2011