Reserva praza Escola Infantil de Barro

Conforme o Regulamento de Réxime Interno das escolas da rede, as solicitudes de praza que se terán en conta neste baremo extraordinario de DECEMBRO para o curso 2010-2011, son as recibidas na escola , ata o 30 de novembro ( Artigo 20 punto 5 RRI).

Fóra de este prazo xa non se poderán presentar solicitudes para este curso.

A dirección do centro


En Barro a 17 de novembro de 2010