Profesores escolas idiomas e formación profesional

Prazas de interinidades e substitucións no corpo de PT de Formación Profesional e EOI nas especialidades de:
Instalacións electrotécnicas
Procesos comerciais
Procesos de xestión administrativa
Italiano
  • O prazo para presentar a instancia de solicitude, así como a documentación xustificativa dos requisitos mínimos exixidos e dos méritos alegados para a súa baremación, será de dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia
  • Mais información: http://www.edu.xunta.es/web/node/13832