Proceso selectivo para o ingreso no corpo de xestión de Administración da Xunta de Galicia, subgrupo

Requisitos:
. Para acceso libre:
a) Ter a nacionalidade española ou ser nacional dalgún dos estados membros da Unión Europea.
b) Ser nacional dalgún Estado en que, en virtude dos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores/as.
c) Tamén poderán participar, calquera que sexa a súa nacionalidade, os cónxuxes dos españois e dos nacionais doutros estados membros da Unión Europea, sempre que non estean separados de dereito. En iguais condicións poderán participar os/as os seus descendentes e os/as do seu cónxuxe sempre que non estean separados de dereito, sexan menores de vinte e un anos ou maiores de dítaa idade dependentes.
d) Idade: ter cumprimentos dezaseis anos e non exceder a idade máxima de xubilación forzosa.
c)Titulación: estar en posesión ou en condición de obter os títulos de diplomado universitario, enxeñeiro técnico, arquitecto técnico ou grao.
Enlace:
Bases convocatoria

O obxecto do proceso selectivo será a cobertura de doce (12) prazas do corpo de xestión de Administración da Xunta de Galicia, subgrupo A2, escala técnica de finanzas, polas quendas de promoción interna e acceso libre.
Información:
Dirección Xeral da Función Pública
Tel.: 981-545246, 981-545481, 981-545218, 881-999006
http://funcionpublica.xunta.es