Polo Nadal, comercio local

Cartaz Polo Nadal, comercio local 2021

  Bases

2021/2022.

O Concello de Barro xunto coa Asociación de empresarios de Barro (ASEMBarro) convoca a campaña de promoción de compras no ámbito local no período de Nadal 2021/2022.

Esta campaña consta de dunha acción dirixida á dinamización das compras entre o sector empresarial do Concello de Barro.

 1. ACCIÓN SORTEO vales compra:

Dirixido ao sector empresarial do Concello de Barro, co ánimo de dinamizar as compras noso pobo nunhas datas tan salientables como estas, mediante o sorteo de vales de gasto nos comercios, restaurantes, e demais negocios do concello de Barro.

1.1. A participación dos locais no concurso terá lugar mediante a súa inscrición mediante instancia presentada a través do rexistro do concello ou mediante e-mail omix@barro.es

1.2. Datas:

-Prazo de inscrición dos locais participantes finaliza o 29 de novembro.

-Publicitándose a campaña, xunto cos locais participantes, a través de cartelería a partir do 3 de DECEMBRO.

- Dende a Asociación de empresarios repartiranse entre os locais participantes as caixas onde os usuarios dos diferentes establecementos depositarán as papeletas entre o 3 de decembro de 2021 ata o 22 de decembro de 2021, día no que se recollerán as caixas.

O día 23 de decembro realizarase un acto público de apertura das caixas depositarias das papeletas do programa de dinamización do comercio local “POLO NADAL COMERCIO LOCAL 2021 ÁS 11:30 H. no Centro Cívico de Barro , e posterior sorteo público de entre tódalas papeletas recollidas, dos vales premiados, diante dun xurado formado por:

 

Presidente: D. Jesús Moreira Falcón ou persoa na que delegue

Vogais:

- D. Adrián Silva Magdalena ou persoa na que delegue

- Dna. Sonia Castro Lorenzo ou persoa na que delegue

Actuando como secretario o secretario da Asociación ASEMBarro ou ou persoa na que delegue.

 

1.3. Dotación: A dotación dos premios serán vales por valor total de 1500 €, en compras nos comercios participantes.

 

Utilización de nome, imaxe dos participantes.

-Os participantes prestan o seu consentimento expreso ao Concello de Barro e a ASEMBarro no caso de que esta entidade decidise utilizar o nome ou imaxe en calquera soporte de comunicación, incluídas páxinas web e redes sociais, etc., con fins informativos ou promocionais, sempre que estas se relacionen coa presente promoción, sen que isto xere dereito a favor dos gañadores a recibir contra prestación algunha por iso. Devandito consentimento préstase de forma gratuíta, por iso, sen limitación territorial nin de soportes e coa vixencia temporal máxima establecida na lei.

 

Aceptación das bases.

Todos os participantes comprométense polo simple feito de participar á aceptación das condicións expresadas nas presentes bases. Para o coñecemento de calquera litixio que puidese expoñerse en canto á interpretación ou aplicación das presentes bases, tanto o Concello de Barro como a ASEMBarro como os participantes desta promoción sométense expresamente á xurisdición e competencia dos Xulgados e Tribunais de Pontevedra, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles. O Concello de Barro e ASEMBarro resérvase o dereito de modificar aspectos non substanciais da promoción se as circunstancias esíxeno. Bases dispoñibles na web www.barro.gal  

 

ANEXO I:

PROCEDEMENTO: INSCRICIÓN  Campaña “Polo Nadal, comercio local”

 

SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN

Campaña co-organizada pola Asociación de empresari@s de Barro e o Concello de Barro

 

Datos da persoa RESPONSABLE DO ESTABLECEMENTO

 

NOME E APELIDOS:                              

 

D. N. I.:

 

ENDEREZO DO TITULAR DO ESTABLECEMENTO:

 

ENDEREZO DO ESTABLECEMENTO (rúa, lugar, número...)

 

Correo electrónico da persoa responsable:                                                           

 

Teléfono:

 

Con esta inscrición comprométome a participar na Campaña de dinamización do comercio locar “Polo Nadal, comercio local” e a aceptar as bases da mesma.

 

Barro, ...........de ...................... de 2021

 

Asdo:

 

 

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE BARRO