OFERTA EMPREGO PROFESORES SECUNDARIA

Aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014.

Corpo de profesores de ensino secundario: 117.

Distribución das prazas da oferta de emprego

As prazas distribuíranse entre o sistema de ingreso libre e a promoción interna do seguinte xeito:

a) Sistema de ingreso libre: 93.

b) Sistema de acceso desde os corpos docentes clasificados no subgrupo A2: 24.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140226/AnuncioG0164-180214-0003_gl.html