licenciado en Ciencias Biolóxicas, Enxeñeiro Técnico Superior de Montes ou Enxeñeiro Técnico Superio

 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

As instancias resentaranse no rexistro xeral da Corporación Provincial no prazo de dez días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia (

CONVOCATORIA DUNHA BOLSA DE INVESTIGACIÓN PARA A SECCIÓN DE BIOLOXÍA MOLECULAR DA ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO, DESTINADA A LICENCIADOS/AS UNIVERSITARIOS/AS EN CIENCIAS BIOLÓXICAS, ENXEÑEIRO TÉCNICO SUPERIOR DE MONTES OU ENXEÑEIRO TÉCNICO SUPERIOR AGRÓNOMO, EN REXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA.

 

CONDICIÓNS DOS ASPIRANTES
Poderá ser beneficiario/a desta bolsa aquelas persoas físicas que, tendo plena capacidade de obrar e non estando inhabilitadas para a obtención de axudas e subvencións públicas, reúnan os seguintes requisitos.

Posuír a nacionalidade española ou ser nacional dun dos países membros da Unión Europea.

Estar en posesión do título de Licenciado/a en Ciencias Biolóxicas, Enxeñeiro Técnico Superior de Montes ou Enxeñeiro Técnico Superior Agrónomo ou estar en condicións de obtelo na data na que remate o prazo de presentación de instancias.

Non ter cumpridos os 35 anos de idade na data na que remate o prazo de presentación de solicitudes.

Non estar incapacitado fisicamente ou padecer enfermidade que poida impedir o desenrolo da actividade obxecto da bolsa.

DOTACIÓN ECONÓMICA
Estas bolsas figuran cunha dotación económica de 1.200 €/mes por beneficiario/a.