funcionario interino do Corpo Facultativo de Sanidade Penitenciaria e do Corpo de Enfermeiros de Ins

O Ministerio do Interior convoca proceso selectivo para a selección e nomeamento de persoal funcionario interino do Corpo Facultativo de Sanidade Penitenciaria e do Corpo de Enfermeiros de Institucións Penitenciarias.
Prazo: Dende o 18/06/2012 ata o 06/07/2012.
Requisitos:
Nacionalidade española, dalgún dos Estados membros da Unión Europea ou persoas incluídas no ámbito de aplicación dos Tratados nos que sexa de aplicación a libre circulación de traballadores.
Ter cumprimentos 16 anos e non ter alcanzado a idade de xubilación forzosa.
Para médicos: Licenciado en Medicina e Cirurxía e ter a especialidade de Medicina de Familia ou Medicina Interna.
Para enfermeiros: Diplomado Universitario ou grao en Enfermaría.

Mais información:  http://www.interior.gob.es/procesos-selectivos-10/cuerpos-de-instituciones-penitenciarias-254/funcionarios-interinos-del-cuerpo-facultativo-de-sanidad-penitenciaria-y-del-cuerpo-de-enfermeros-768

ou no  BOE: 16-06-2012