Enxeñeiro Técnico

O concello de Vigo, Xerencia Municipal de Urbanismo, convoca oposición para a provisión da praza de Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas.

Prazo: ata o 01/07/2013

Requisitos:

  • Ter nacionalidade española ou atoparse comprendido no eido de aplicación do artigo 57 da Lei 7/2007 do estatuto do empregado público.
  • Ter cumprido 16 anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
  • Título oficial de Enxeñeiro técnico de Obras Públicas.

Mais información:
BOP Pontevedra 15-05-2012

BOP Pontevedra 19-06-2012 (corrección de erros)

DOG 28-06-2012

BOE 11-06-2013