20 prazas do corpo superior da Administración da Xunta de Galicia, subgrupo A1, polo sistema de acce

Prazo:19/08/2011
Estar en posesión ou en condición de obter o título de licenciada/o universitaria/o, arquitecta/o, enxeñeira/o ou grao. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro deberase estar en posesión da credencial que acredite a súa homologación ou validación, de ser o caso.

Mais información na OMIX de Barro ou noDOG: 26-07-2011
Apliación prazo: DOG 08-08-2011:  Centro Informático CIXTEC Tel. 981 54 13 00, de 8.30 a 20.00 horas, de luns a venres e os sábados das 10.00 ás 14.00 horas