159 prazas que se asignarán polo sistema de concurso oposición para o ingreso nos centros docentes m

Data: Dende o 03/06/2012 ata o 18/06/2012.

Requisitos:
. Nacionalidade: Española, agás para o acceso como militar de complemento, á Escala de Oficiais do Corpo Militar de Sanidade, especialidade fundamental Medicina.
. Ter cumprimentos ou cumprir no ano da presente convocatoria os dezaoito (18) anos e non cumprir nin ter cumprido no ano 2012, a idade que se determina, para cada caso.
. Nivel de estudos ou titulación requirida para o acceso á Escala e Corpo correspondente...
O ingreso nos centros docentes militares de formación, mediante a forma de ingreso directo ou promoción, efectuarase polo sistema de concurso-oposición.
Máis información: Ministerio de Defensa
Tlf.: 91 395 50 00  http://www.defensa.gob.es/

Publicación: BOE 02-06-2012