1 praza de oficial de obras e mantemento para o porto de Vilagarcía.

Prazo: 05/12/2011

Requisitos:
Ter a nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007 do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público.
Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas.
Ter capacidade para contratar a prestación do seu traballo, de acordo co previsto no artigo 7 do Estatuto dos Traballadores.
Estar en posesión do título de: Graduado en Educación Secundaria, Formación Profesional de Grao Medio ou outros equivalentes ou superiores.
Estar en posesión do permiso de condución da clase B.
No suposto de ser o candidato seleccionado deberase estar inscrito como desempregado na Oficina de Emprego previo á formalización do contrato.

Mais información: Autoridad Portuaria de Vilagarcía http://www.portovilagarcia.es/castellano/basesmantenimiento.htm  Bases DOG: 14-11-2011