1 praza de administrativo e 1 operario de servizos

Prazo: 29/08/2011
OPERARIO DE SERVIZOS:
- Ser cidadán español ou atoparse comprendido no eido de aplicación do artigo 57 da Lei 7/2007 do Estatuto Básico do Empregado Público.
- Ter cumpridos 16 anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
- Estar en posesión do certificado de escolaridade.
ADMINISTRATIVO:
- Ser cidadán español ou atoparse comprendido no eido de aplicación do artigo 57 da Lei 7/2007 do Estatuto Básico do Empregado Público.
- Ter cumpridos 16 anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
- Estar en posesión do título de bacharelato, Formación Profesional de segundo grado ou equivalente. No caso de equivalencia ou homologación deberá xustificarse con certificado expedido polo organismo competente para establecelas.
Mais información na OMIX de Barro ou na web: http://concellopontevedra.es/ no
BOP de Pontevedra: 17-06-2011 e no BOE: 08-08-2011