Publicacións

A XUNTA DE GOBERNO

O R.D. 2568/1986 de 28 de novembro (ROF), atribúelle as seguentes competencias:"Artígo 52. 1. A Comisión de Goberno está integrada polo Alcalde, que a preside, e Concellais nomeados libremente por él como membros da mesma. 2. O número de Concellais ós que o Alcalde pode nomear membros da Comisión de Goberno, non poderá ser superior ó tercio do número legal de membros da Corporación. Ós efectos do cómputo non se terán en conta os decimais que resulten de dividir por tres o número total de Concellais. 3. O Alcalde pode cesar libremente, en todo momento, a cualesqueira membros da Comisión de Goberno. 4. Os nomeamentos e ceses serán adoptados coas formalidades prescritas no número primeiro do artigo 46 de este Regulamento. 5. Poderán ser obxeto dunha soa Resolución do Alcalde, o nomeamento como membro da Comisión de Goberno e a delegación de atribucións a que se refire o artigo 43 deste Regulamento. Artígo...