Publicacións

COMISIÓNS INFORMATIVAS

As sesións ordinarias das Comisións Informativas celebraranse coa antelación que sexa necesaria á celebración das sesións ordinarias do Pleno da Corporación, ou da Comisión de Goberno cando fose procedente.As sesións extraordinarias rexiranse polo disposto na Lei de Bases de Réxime Local, na Lei de Administración Local de Galicia, e no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.