Publicacións

URBANISMO

Servicios Técnicos Urbanísticos:Tramita os expedientes administrativos sobre las materias seguintes:        * Autorizacións de ocupación da vía pública.         * Licenzas de obras.         * Licenzas de actividades comerciais e industriais.         * Ordenes de execución de obras ós propietarios de inmobles.         * Execucións subsidiarias de obras polo Concello.         * Declaracións de ruína de edificios.         * Inclusións de leiras no Rexistro de Solares.         * Infraccións urbanísticas.         * Expropiacións forzosas.