Publicacións

Secretaría Xeral

As funcións do Secretario Xeral son:Extendelas actas das reunións e da fe pública dos acordos dos órganos colexiados seguintes: * Pleno municipal. * Xuntas de Goberno. * Xunta de Portavoces. * Informativa de Urbanismo e Medio Ambiente. * Xunta Local de Seguridade Cidadán. * Da fe pública dos decretos e demáis resolucións da Alcaldía e dos Concellais delegados. * Expide as certificacións de tódolos documentos obrantes no Concello. * Emite os informes xurídicos previos á adopción de acordos e á emisión de resolucións cando sexan legalmente preceptivos. Ostenta a xefatura dos departamentos administrativos seguintes: * Asesoría Xurídica* Actas e Asuntos Xerais * Administración de Servizos Técnicos * Arquivo * Padrón e Estatística * Información e Rexistro * Persoal  Outras actividadesExerce as funcións de Delegado da Xunta Electoral de Zona con ocasión das eleccións ó Parlamento Europeo, lexislativas, autonómicas e locais.  Algúns documentos ó seu cargo* Libro de Actas d...