Publicacións

Rexistro e Información

A través desta dependencia recíbese toda a correspondencia que entra no Concello, para posteriormente dirixila ás seccións administrativas correspondentes, ó fin de dar trámite ás peticións dos cidadáns.Para que o Rexistro poida admitir unha solicitude ou suxerencia, esta debe leva-la identificación da persoa ou organismo que a dirixe, así como razona-lo que se pretende do Concello, estampando a sinatura ó pé.O Rexistro tamén pode recibir información a través de Internet, sempre que esta veña debidamente cumprimentada e acompañada do certificado dixital correspondente.Deste xeito, daráse trámite como si fose presentado por escrito na propia dependencia.Nesta unidade tamén se poderá adquirir toda a información necesaria de cómo realizar xestións ou de otra información que afecte á tramitación administrativa.   Exemplos de recollida de documentación: * Licencia de obras maiores. * Apertura de locais comerciais.  * Cambios de titularidade de locais comerciais...