Publicacións

ALCALDIA

O REAL DECRETO 2568/1986, DE 28 DE NOVEMBRO (ROF), di sobre as atribucións do Alcalde:"Artígo 41. O Alcalde preside a Corporación e ostenta as seguintes atribucións: 1. Representar ó Concello e presidir tódolos actos públicos que se celebren no termo municipal, sen perxuicio do disposto no Reglamento de Protocolo. 2. Dirixir o goberno e administración municipais e no marco doReglamento orgánico, a organización dos servizos administrativos da Corporación. 3. Nomear e cesar ós Tenente de Alcalde e ós membros da Comisión de Goberno, se esta existise. 4. Convocar e presidi-las sesións do Pleno, da Comisión de Goberno e de calesquera outros órganos municipais, así como decidi-los empates con voto de calidade. 5. Facer cumpli-las Ordenanzas e Reglamentos municipais. Dirixir, impulsar e inspecciona-las obras e servicios cuia ejecución ou realización fora acordada, recabando os asesoramento...